Herroepingsrecht

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht door Quetzal Artisan

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Quetzal Artisan, Gildenborch 10 4132 HG Vianen Ut, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

U kunt het model Modelformulier voor herroeping of een andere, duidelijk geformuleerde verklaring ook langs elektronische weg invullen en per e-mail verzenden. 

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons  terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen te verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Bijlage I:

Standaardformulier voor herroeping

(Dit formulier invullen en alleen terugsturen als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

- Aan: Quetzal Artisan

Gildenborch 10

4132GH Vianen Ut

Nederland

info@quetzalartisan.com

 

- Ik/Wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten wil/willen herroepen:

1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3._____________________________________________________

4.______________________________________________________

5.______________________________________________________

 

- Besteld op*/ontvangen op* [datum van bestelling van de diensten of ontvangst van producten]*:

________________________________________________________

 

- Naam consument:

________________________________________________________

 

- Adres consument:

________________________________________________________

 

- [Handtekening consument] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

________________________________________________________

 

 

*) Verwijder en/of vul het herroepingsformulier in waar van toepassing.